Deutsch | English | Francaise

Përkthime të çertifikuara

Përkthime të certifikuara janë dokumente që duhet të jenë të përkthyera dhe të vërtetuara. Një përkthim i çertifikuar mund të përdoret për përdorim zyrtar në që kanë të bëjnë me shërbimet publike.

Shembuj të dokumenteve që shpesh duhet të jenë të përkthyera dhe të çertifikuar:

* Certifikuar – Certifikata e lindjes
* Certifikuar – certifikatë martese, Konventa divorc
* Certifikuar – Lejet për Integrimin dhe Emigracioni dhe Natyralizimi
* Certified – pasaportat, vizat certifikatat
* Certifikuar – çertifikatën e shkollës, diploma, referenca pune
* Certified – kontratë, kontrata e punësimit, marrëveshje blerje, marrëveshje kredie
* Certified – patents, patent, kërkesa patent

Lokacioni dhe kontakti:

harta

lic. iur. Shani ASLLANI

Oberstadtstrasse 4, P.O. Box
8501-FRAUENFELD
SWITZERLAND

eMail:
info@perkthime.org

Telefoni:
+41 (0) 52 721 33 44

Telefaxi:
+41 (0) 52 721 33 46