Deutsch | English | Francaise

Përkthime të çertifikuara

Përkthimet e çertifikuara janë dokumente që duhet të jenë të përkthyera dhe të vërtetuara. Një përkthim i çertifikuar mund të përdoret për përdorim zyrtar dhe që kanë të bëjnë me shërbimet publike.
Shembuj të dokumenteve që shpesh duhet të jenë të përkthyera dhe të çertifikuara:
Çertifikata e lindjes
Çertifikatë martese, Konventa divorc
Lejet për integrimin, emigracion dhe natyralizimi
Pasaportat, vizat, certifikatat
Çertifikatë (dëftesë) shkolle, diploma, referenca pune
Kontratë, kontrata e punësimit, marrëveshje blerje, marrëveshje kredie
Patente, kërkesa për patente

 

Lokacioni dhe kontakti:

harta

lic. iur. Shani ASLLANI

Oberstadtstrasse 4, P.O. Box
8501-FRAUENFELD
SWITZERLAND

eMail:
tradsuisse@gmail.com

Telefoni:
+41 (0) 52 721 33 44

Telefaxi:
+41 (0) 52 721 33 46